ΕΕΤΤ: Τι αλλάζει για συμβόλαια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας;

ΕΕΤΤ: Τι αλλάζει για συμβόλαια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας;

Αξιοσημείωτες αλλαγές σε ότι αφορά τη διακοπή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αλλά και υπηρεσιών Internet, τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ.

Όλα όσα διαφοροποιούνται για καταναλωτές και παρόχους

Σημειώνεται ότι σκοπός του κανονισμού είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο, αλλά και των υποχρεώσεων των παρόχων, προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις υπερχρεώσεων. Στόχο αποτελεί επίσης η αναζήτηση μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για τον καταναλωτή των χρεώσεων, σε περίπτωση που αυτός αποφασίσει τη διακοπή του συμβολαίου του πριν τον καθορισμένο χρόνο. Σε ότι αφορά τους παρόχους, αυτοί θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους συνδρομητές και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο τους, σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Ακόμη, κάθε τροποποίηση θα πρέπει να επισημαίνεται, ενώ οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του παρόχου έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ.

Τέλος, σύμφωνα με το τρίτο και τελευταίο στάδιο ρυθμίσεων που προβλέπεται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, επιβάλλονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων
  • Κατά τη σύναψη της σύμβασης και προς αποφυγή υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές.
  • Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου
    Καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το ανώτατο ύψος του τέλους για τη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της.
  • Απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους
    Οι πάροχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των συνδρομητών σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

 

ειδήσεις επικαιρότητας