Η εφαρμογή του IFRS 9 στην Attica Bank

Η εφαρμογή του IFRS 9 στην Attica Bank

Τις αναγκαίες προσαρμογές που αφορούν τη μέθοδο απομειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου πραγματοποιεί η Attica Bank με βάση το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2018 για τα πιστωτικά ιδρύματα. Η τράπεζα ήδη έχει ολοκληρώσει την κατηγοριοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού, τη διαδικασία απομείωσης και τη δημιουργία μοντέλων υπολογισμού της ζημίας από πιστωτικό κίνδυνο.

Η επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS 9

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018 εκτιμάται από 80 έως 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η επίδραση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, με βάση τα στοιχεία της 30.09.2017 και μετά τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί της ανωτέρω επιβάρυνσης (εκτίμηση 20 έως 24 εκατ. ευρώ), ανέρχεται από 0,3 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.
Παράλληλα, η τράπεζα σημειώνει πως η τελική επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ενδέχεται να διαφέρει σε σχέση με το ανωτέρω αποτέλεσμα επί του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς οι νέες λογιστικές πολιτικές και σημαντικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω βελτιώσεις μέχρι την στιγμή που η Τράπεζα θα εκδώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου έτους πλήρους εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

ειδήσεις επικαιρότητας